Skip to content

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

I. Wskazanie administratora
EMPIRIAS kancelaria Techniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ząbkach 05-091 przy ul. Jana Pawła II 22a, dalej: Administrator; e-mail: biuro@empirias.com, tel: +48 (22) 762 93 98

II. Wskazanie inspektora ochrony danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@empirias.com lub na adres korespondencyjny Administratora.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • w celu realizacji umowy lub usługi, w szczególności obsługi konta w systemie WM ASIZT – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • w jednym lub większej liczbie określonych celów, na które została wyrażona zgoda.

VI. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  – organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
  i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);

  – inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe (np. usługi pocztowe, firmy kurierskie, dostawcy systemów informatycznych), jak również innym podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

  V. Okresy przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą
  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa):

   1. dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
   2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
   3. usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
   4. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
   5. przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
   6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
   7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) i nie będą przekazywane do państw trzecich.

  VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.